Sprawozdanie z organizacji Regionalnego Zjazdu Geografów

 

W dniach 28 – 30 września 2018r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbył się Regionalny Zjazd Geografów, organizowany w ramach obchodów Roku Polskiej Geografii, ogłoszonego z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w roku jubileuszu 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, 50-lecia UŚ oraz 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka. Celem organizacji Zjazdu była prezentacja dorobku sosnowieckiego ośrodka geograficznego oraz integracja społeczności geografów naszego regionu: absolwentów geografii WNoZ UŚ, pracowników naukowych, nauczycieli oraz członków i sympatyków PTG. Do udziału w Zjeździe zaproszono gości – członków prezydium Zarządu Głównego PTG oraz profesorów z zaprzyjaźnionych ośrodków zagranicznych. Wydarzeniem towarzyszącym Zjazdu był ogłoszony przez organizatorów konkurs fotograficzny pod hasłem „U nas jest pięknie”, którego celem była dokumentacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz promocja jego walorów, a efektem – wystawa fotografii zaprezentowana po raz pierwszy podczas Zjazdu.
Wydarzenie przebiegało zgodnie z założonym programem. Uroczyste otwarcie Zjazdu nastąpiło 28.09.2018 o 11.30. Gości powitali kolejno dr hab. Adam Hibszer – prezes Oddziału Katowickiego PTG i przewodniczący komitetu organizacyjnego RZG oraz Pani Prodziekan WNoZ dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza,  która następnie odczytała skierowany do uczestników Zjazdu list gratulacyjny JM Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka. W części oficjalnej życzenia dla uczestników zjazdu przekazała pani poseł Barbara Dolniak – Wicemarszałek Sejmu RP.  Po uroczystym otwarciu, w sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień: prof. dr hab. Jacka Jani „Lodowce Arktyki jako indykatory zmian klimatu” oraz dr hab. Adama Hibszera „Karty z dziejów Oddziału Katowickiego PTG”. Następnie miała miejsce przerwa obiadowa, a po niej ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i otwarcie wystawy: „U nas jest pięknie” przez koordynatora konkursu dr hab. Renatę Dulias.  Po południu odbyła się sesja popularnonaukowa, w której z referatami wystąpili Kierownicy Katedr Geograficznych WNoZ UŚ:
dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza „Ekstremalna pogoda”,
dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek „Krajobrazy województwa śląskiego – cechy typologiczne i wyróżniające”,
dr hab. Stanisław Czaja „Katastrofalne powodzie w dolinie górnej Wisły w XIX i pierwszej połowie XX wieku”,
dr hab. Ireneusz Malik „Identyfikacja obszarów zagrożonych osuwaniem, spływami gruzowymi i obrywami skalnymi kluczem do racjonalnego planowania przestrzennego”,
dr hab. Jerzy Runge „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne wyzwania przemian konurbacji katowickiej”.
Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się uroczystą kolacją – Biesiadą pod Globusem.

 

Zgodnie z programem – drugiego dnia Regionalnego Zjazdu Geografów, 29.09.2018 o 10.30, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów: „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy” . W roli panelistów wystąpili prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. IGiPZ PAN Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), pan Kazimierz Karolczak (Przewodniczący GZM), dr hab. Damian Absalon (Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Wody) i dr hab. Sławomir Sitek (Uniwersytet Śląski, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych), a moderatorem debaty była dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych). Drugim punktem programu drugiego dnia RZG było zwiedzanie WNoZ UŚ pod przewodnictwem pracowników Muzeum WNoZ UŚ oraz mgr Michała Ciepłego. Na trzeci punkt programu – Klub Podróżnika – złożyły się 4 prelekcje podróżnicze:
dr hab. Mariusz Rzętała „Ze Słońcem po północnej stronie nieba – osobliwości południa Ameryki, Afryki, Australii i Oceanii”,
mgr Przemysław Fabjański, mgr Tomasz Fabjański „Geograficzne podróże Słowaka z Penepleną do Azji i Ameryki Północnej”,
dr Dariusz Ignatiuk „365 dni na Spitsbergenie”,
mgr Karolina Mysińska, Izabela Sedlaczek (EGEA Katowice) „Studenckie podróże po Europie”.
II dzień Zjazdu miał charakter otwarty, dlatego też oprócz zarejestrowanych uczestników wzięli w nim udział: goście przybyli na zaproszenie ekspertów „Debaty Metropolitalnej”, uczniowie z różnych typów szkół z regionu oraz delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG. Delegaci przybyli do Sosnowca ze wszystkich geograficznych ośrodków w kraju celem wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zorganizowanym na WNoZ w sobotę 29.09.2018 o godz. 15.00, poprzedzonym posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego PTG oraz Zarządu Głównego PTG.

 

Trzeciego dnia zjazdu odbyły się sesje terenowe – do wyboru dla uczestników. Pierwszą, na temat: „Ekstremalne zjawiska przyrodnicze i ich zapis w środowisku – Pustynia Błędowska i okolice” prowadzili: dr Maria Fajer, dr Jolanta Pełka-Gościniak i dr hab. Jan Maciej Waga. Drugą, zatytułowaną: „Dziedzictwo poprzemysłowe regionu górnośląskiego – szlakiem dawnych hut, kopalń i osiedli patronackich” prowadziły: dr Marta Chmielewska i dr hab. Marzena Lamparska.

 

Wydarzeniem towarzyszącym RZG był konkurs fotograficzny „U nas jest pięknie”, zorganizowany z inicjatywy dr hab. Renaty Dulias. Zgodnie z regulaminem nadesłane prace oceniane były w 4 kategoriach: 1) U nas jest pięknie, 2) Powroty, czyli wczoraj i dziś śląskiego krajobrazu, 3) Z hałdą w tle i w roli głównej, oraz 4) Uroki małej i dużej architektury, przez 3 osobowe Jury w składzie: Katarzyna Łata – artysta fotografik, Beata Studzińska – artysta plastyk i Marek Wesołowski – artysta fotografik. Na konkurs wpłynęło 191 prac 83 autorów. Jury przyznało po 3 główne nagrody w każdej kategorii oraz kilkanaście wyróżnień (lista nagrodzonych: http://www.rzg2018.us.edu.pl/wyniki-konkursu/). Pokłosiem konkursu jest wystawa fotografii „U nas jest pięknie”, której kuratorem jest dr hab. Renata Dulias.

 

W zjeździe uczestniczyło około 400 osób, na które składało się: ponad 250 zarejestrowanych uczestników, kilkunastu gości, około 100 uczniów, laureaci konkursu fotograficznego oraz 80 delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG. W sesjach terenowych uczestniczyło odpowiednio – 55 osób w pierwszej i 28 osób w drugiej.
Przy organizacji Zjazdu pracowało 12 członków komitetu organizacyjnego: dr hab. Adam Hibszer, dr hab. Renata Dulias, dr Sławomir Pytel, dr Marta Chmielewska, dr Andrzej Soczówka, mgr Violetta Degórska, mgr Elżbieta Markowiak, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Marzena Lamparska, dr hab. Jan Maciej Waga, dr Maria Fajer i dr Jolanta Pełka-Gościniak oraz bezpośrednio pomagający w obsłudze uczestników: mgr Joanna Kidawa, mgr Patrycja Dzikowska, mgr Michał Ciepły i dr Beata Hibszer, a także studenci i wolontariusze: Karolina Krawczyk, Dominika Wojtyczka, Bartłomiej Marcol, Robert Kurzeja i Anna Hibszer.
Regionalny Zjazd Geografów zebrał pozytywne recenzje od uczestników – zarówno związanych z ośrodkiem sosnowieckim jak i spoza niego. Chwalono gościnność, organizację, oraz wysoki poziom merytoryczny wystąpień. W tym miejscu organizatorzy pragną złożyć podziękowania dla wszystkich prelegentów, którzy swoimi wystąpieniami uświetnili RZG. Dziękujemy także komitetowi honorowemu Zjazdu w osobach: prof. dr hab. Leszek Marynowski, prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ dr hab. Michał Zatoń, prof. dr hab. Stanisław Czaja, prof. dr hab. Jacek Jania, prof. dr hab. Ireneusz Malik, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov, prof. dr hab. Jerzy Runge, prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka i prof. dr hab. Tadeusz Szczypek. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Kierownika Centrum Studiów Polarnych – prof. dr hab. Jacka Jani oraz na ręce Dziekana WNoZ UŚ prof. dr hab. Leszka Marynowskiego za dofinansowanie organizacji Regionalnego Zjazdu Geografów, oraz JM Rektorowi UŚ prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi za patronat nad wydarzeniem.

 

Fotorelacja: https://web.facebook.com/pg/PolskieTowarzystwoGeograficzneOddzialKatowicki/photos/?tab=album&album_id=1944323902280203 oraz: http://www.rzg2018.us.edu.pl/galeria

 

Reportaż filmowy autorstwa Piotra Łepkowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=0Nrt6pgf81Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1JMNtXVUCgy6B5OUM3tyeMk_UB1fuzWSiv0Is3mZ5wSnJw1WvOaib6k9M oraz: https://vimeo.com/293642493